Voorwaarden

Algemene voorwaarden van RoyalGiver

Definities
 • Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met RoyalGiver een overeenkomst is aangegaan.
 • Producten: de zaken die onderwerp van de overeenkomst zijn.

  Toepasbaarheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen RoyalGiver en de klant.

  Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  Prijzen

 • De prijzen van de producten zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn niet inbegrepen.

  Betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

  Levering

 • RoyalGiver zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan RoyalGiver kenbaar heeft gemaakt.

  TERUGSTUURBELEID

 • Klanten hebben het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren.

  Betrouwbaarheid

 • RoyalGiver is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de klant of derden.

  Intellectueel eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten van de weergegeven informatie, afbeeldingen e.d. berusten bij RoyalGiver.

  Toepasselijk recht

 • Op overeenkomsten tussen RoyalGiver en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.